ACTUALITEITEN

Mr. Van Stratum behandelt regelmatig geruchtmakende strafzaken die de media halen.

Tot in Spanje laat de politie controleren

stratumcasual6In een column op Crimesite waarschuwt advocaat Michel van Stratum voor misbruik van  controlebevoegdheden, zoals persoonsgericht fouilleren en staandehoudingen van auto’s en inzittenden. Specifieke personen en voertuigen krijgen vaak extra aandacht van de politie, ook als ze geen verdachte of plaatselijk bekende van de politie zijn. Op verzoek van de politie in Nederland zijn vakantiegangers in het buitenland ook niet meer veilig. Niet altijd is er grond specifieke personen of voertuigen voor extra aandacht en controle in politieregistratiesystemen op te nemen. De politie mag niet zo maar iedere burger of ieder willekeurig voertuig op straat staandehouden en controleren. Het probleem begint met een onrechtmatige aandachtsvestiging en signalering in Nederland. Dat gaat nog verder als ook internationaal om extra aandacht en controle wordt verzocht. Een aandachtsvestiging wil zeggen dat wordt gevraagd om een specifieke burger of voertuig voor een bepaalde periode in de gaten te houden. De burger is dan extra bij de politie in beeld, ook zonder redelijk vermoeden van schuld of opvallend gedrag. Dat mag zomaar niet, ook niet als een eerdere veroordeling aan de orde is. Naast nationale en internationale signaleringen kan een landelijke aandachtsvestiging op een voertuig plaatsvinden. Daarnaast kan een aandachtsvestiging op onder meer personen, voertuigen, vaartuigen en containers worden geplaatst in het Schengen Informatie Systeem (N)SIS). Die signalering is ook zichtbaar in de Schengenlanden (zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland Italië en Scandinavië) die gebruik maken van dat systeem. Daarbij wordt vermeld of de controle onopvallend of gericht dient plaats te vinden. Aandachtsvestigingen worden echter regelmatig onrechtmatig geplaatst en verspreid, ook zonder dat sprake is van een verdenking. Deze aandachtsvestigingen en signaleringen worden bovendien soms te lang in stand gehouden, bijvoorbeeld na sepot, of ten onrechte aan het buitenland verstrekt. Wil van een rechtmatige aandachtsvestiging en controle van een burger of voertuig sprake zijn, moet aan bepaalde spelregels worden voldaan. Advocaat Van Stratum kan namens een cliënt bij de politie navraag doen of zijn cliënt in het kader van een aandachtsvestiging en/of signalering in beeld is. Tevens kan gevraagd worden om de specifieke reden van aandachtsvestiging en signalering en of deze verwijderd kan worden, zo nodig met tussenkomst van de rechter. Het voorkomt dat een burger extra wordt gecontroleerd en later zelfs onnodig moet gaan zitten. Iedere burger in Nederland en op vakantie in het buitenland heeft recht op correcte bejegening en respect voor zijn privéleven. Ook vermeende criminelen en hun directe omgeving hebben recht op een behoorlijke behandeling en privacybescherming.

Lees verder de column

Wie is de mol?

De hamvraag in de megazaak Linux van het Landelijk Parket tegen de hoofdverdachte, bijgestaan door advocaat Van Stratum, was wie de geheimzinnige opdrachtgever, beller en mailer was in een omvangrijke drugszaak. Deze persoon werd aangeduid als ‘De Mol’. Van Stratum betoogde namens zijn cliënt dat hij niet ‘De Mol’ in de zaak was. De officier van justitie en een telecomspecialist van politie meende echter van wel.

Op verzoek van de verdediging heeft een andere telecomdeskundige van het NFI contra-onderzoek gedaan. Daaruit volgende grotendeels ontlastende resultaten.

Het verwijt betrof de import van ongeveer 10.000 liter pre-precursor Safrool. Na bewerking is dat om te zetten in PMK. Dat verboden middel is de grondstof bij de productie van MDMA. Volgens de politie kan met 5000 liter PMK worden gemaakt. Vervolgens kan daarmee 6000 kilogram MDMA worden geproduceerd.

Het fundament van het bewijs vormde zoals gezegd een complexe telecomanalyse, waar verschillend over gedacht kon worden. De rechtbank volgde het pleidooi van de verdediging en sprak integraal vrij van de tenlastelegging. Eerder had de officier van justitie 18 maanden gevangenisstraf gevorderd.

Eerder was het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis al door de rechtbank ingewilligd. De cliënt van Van Stratum hoeft dus niet terug naar de gevangenis.

Voor meer achtergrondinformatie, zie dit persbericht en de uitspraak.

Na schrikeis van 8 jaar slechts 3 jaar opgelegd in mega-heroïnezaak Anemoon

De rechtbank Den Haag heeft tien mannen veroordeeld, omdat ze heroïne maakten in een drugslab in Bergschenhoek. Overdag werden daar paprika’s gekweekt, ‘s avonds gebeurden er heel andere dingen. De rechtbank heeft de tien mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar, zes jaar, vijf jaar, drie jaar, anderhalf jaar en één jaar.

Mr Van Stratum stond één van de vermeende leiders van de criminele organisatie bij. Tegen hem eiste de officier van justitie 8 jaar gevangenisstraf. De rechtbank volgde echter grotendeels het pleidooi van mr. Van Stratum en volstond met slechts 3 jaar. Diens rol was volgens de rechtbank veel kleiner dan het OM stelde. In de zaken van de 10 veroordeelden ging de officier van justitie alleen in de zaak tegen de cliënt van mr. Van Stratum in hoger beroep, aangezien de opgelegde straf naar de mening van het OM veel te laag zou zijn.

De mannen maakten volgens de rechtbank deel uit van een hechte criminele organisatie die zich bezig hield met het maken van heroïne. In het laboratorium in Bergschenhoek werd morfine met behulp van azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat omgezet in heroïne.

Agenten rolde het laboratorium op toen ze daar in augustus 2017 binnenstapten. Toen was er niemand in de paprikakwekerij aanwezig. Er werden camera’s opgehangen en telefoongesprekken afgetapt. De rechtbank heeft ook een grondstoffenhandelaar veroordeeld. Hij leverde duizenden liters chemicaliën aan de drugsbende. Zelf zei de man dat het spul werd gebruikt voor de schoonmaak.

Voor het nieuwbericht klik op media

Vrijspraak na ernstig bbq-ongeluk

Mr. Van Stratum heeft met succes een verdachte bijgestaan die gedagvaard werd wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder, haar peuter en nog een derde persoon. Op een verjaardagsfeest gooide de verdachte spiritus op een houtskool-barbecue. Daardoor ontstond een enorme steekvlam, waardoor onder meer een moeder en haar 3-jarig zoontje tweede- en derdegraads brandwonden opliepen. Zij moesten naar het brandwondencentrum, ondergingen verschillende operaties en moesten revalideren. Ze houden er waarschijnlijk blijvend letsel en zichtbare littekens aan over. De zaak werd breed uitgemeten in de media. De officier van justitie oordeelde dat de verdachte schuldig was en eiste een flinke taakstraf. Conform het pleidooi van mr. Van Stratum oordeelde de meervoudige kamer van de rechtbank echter anders. Het oordeel luidde dat niet kan worden achterhaald wat precies de omstandigheden waren. In welke staat verkeerde de BBQ? Smeulde de houtskool, waren de kooltjes al warm of nog koud? Evenmin is duidelijk geworden hoeveel spiritus is gebruikt en op welke wijze dat is gedaan. De rechtbank concludeerde dat weliswaar onverstandig is gehandeld, doch dat niet is vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is geweest van een aanmerkelijke mate van verwijtbaar, onvoorzichtig handelen. En dus luidt het vonnis: vrijspraak. De cliënt van mr. Van Stratum ging daarom vrijuit.

Klik voor meer informatie op:  “mediabericht“.

Rechtbank: raket op gebouw Panorama geen aanslag persvrijheid

De Amsterdamse rechtbank heeft veel lagere straffen opgelegd tegen de mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het beschieten van redactiegebouw van tijdschrift Panorama dan het OM had geëist . Richard Z., krijgt vier jaar cel, John P. moet drie jaar de gevangenis in, evenals Mike van den B, bijgestaan door mr. Van Stratum. De officier van justitie had het dubbele gevorderd.

De rechtbank noemt de aanslag in tegenstelling tot het OM vanwege het ontbreken van een duidelijk motief géén aanslag op de persvrijheid. Het pleidooi van Van Stratum werd daarbij gevolgd. Van een aanslag op de persvrijheid is geen sprake, aldus de rechtbank. Een duidelijk motief ontbreek, aldus de rechters. “Van een duidelijke beweegreden voor het schieten is niets gebleken. Dat de redactie van een bekend tijdschrift hier is gevestigd is geen strafverzwarende aangelegenheid.  Duidelijk is dat zij een signaal willen afgeven (..).

Het OM is in hoger beroep.

Voor de uitspraak klik hier.

Integriteit opsporing aanslag Panoramagebouw

In het onderzoek naar de geruchtmakende aanslag met een antitankgranaat op het gebouw van weekblad Panorama, staat mr. M. van Stratum één van de hoofdverdachten bij.

Van Stratum heeft op zitting om een diepgaand onderzoek naar de integriteit van de opsporing verzocht. Hij heeft daarbij gewezen op uiterst merkwaardige gebeurtenissen in het onderzoek naar de raketaanslag, waarbij de politie over een wel zeer goede informatiepositie beschikte zowel binnen als in de directe omgeving van een motorclub. Er zijn bovendien zwaarwegende aanwijzingen dat de politie (en TCI-leiding) niet waarheidsgetrouw en volledig verslag heeft gedaan van de aanleiding (start observatie en spoedtap) en verdere gang van zaken in het onderzoek.

Zo springt in het oog, dat er binnen 10 minuten na de beschikbare TCI-informatie op afroep een observatieteam (OT) beschikbaar was, terwijl dit normaal gesproken wel even duurt. Het OT bestond bovendien niet uit een compleet arrestatieteam, maar betrof slechts één auto met twee observanten, inclusief hoofdinspecteur.

“Een OT bestaat standaard uit vijf of zes auto’s, zelden zit daar een inspecteur bij, meestal lageren in rang. Volgens bronnen van Crimesite zou het zeer bijzonder zijn als er een hoofdinspecteur in een OT-auto zou zitten. Het was dus inderdaad een heel bijzonder observatieteam.”

Ook was er informatie uit een eerder telefoongesprek beschikbaar, terwijl de spoedtap pas een dag later was geplaatst. Liep er dan toch al een tap of is live meegeluisterd?

Van Stratum is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen over de opsporing aan de officier van justitie te stellen. De rechtbank zal in een later stadium opnieuw beoordelen of het (aanvullend) horen van de TCI-leiding of observanten aan de orde is.

Als er namelijk een infiltrant of informant actief was, en de politie deze buiten beeld wil houden, dan heeft de politie het risico dat er een aanslag (of een liquidatie) plaats zou vinden kennelijk op de koop toegenomen, hetgeen in strijd is met het zgn. doorlaatverbod. Hoe dan ook een interessante kwestie die vervolgd wordt.

Klik hier om het hele artikel op Crimesite te lezen.

Geen TBS maar geringe gevangenisstraf voor doorsnijden hals dochtertje

De rechtbank Den Haag veroordeelde een 36-jarige Hagenaar tot een gevangenisstraf van vier jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk, voor het met een stanleymes doorsnijden van de hals van zijn tweejarige dochtertje (poging doodslag). Volgens deskundigen was de Hagenaar verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling niet dermate hoog of onmiddellijk aanwezig.

De officier van justitie eiste tegen de Hagenaar vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging, mede omdat verdachte weinig motivatie zou tonen voor langdurige en intensieve behandeling. De rechtbank passeerde echter deze hoge strafeis en volstond met oplegging van een relatief geringe gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden (waaronder een ambulante behandelverplichting).

Klik op mediabericht om meer te lezen: ‘mediabericht‘.

Slechts 2 jaar gevangenisstraf voor mega-import 1500 kilo cocaïne

Mr. Van Stratum heeft in de megazaak ‘Conway’ een Colombiaanse cliënt bijgestaan, die zich volgens de rechtbank Amsterdam samen met zijn mededaders schuldig heeft gemaakt aan betrokkenheid bij de invoer van 1500 kilo cocaïne in Nederland. Deze partij cocaïne werd vanuit Colombia in een container verscheept naar de haven van Antwerpen. De Colombiaan had volgens de rechtbank een controlerende rol bij de smokkel van dit megatransport.

De officier van justitie eiste 5 jaar gevangenisstraf, mede gelet op een zeer recent voornemen van justitie, om in de toekomst fors hogere straffen voor drugszaken te gaan eisen, vanwege internationale kritiek op ‘de milde bestraffing’ in Nederland. De rechtbank volgde op dit punt echter het betoog van de verdediging, dat niet van de strafoplegging bij soortgelijke zaken mag worden afgeweken en volstond slechts met een gevangenisstraf van 2 jaar.  De in beslag genomen €2950 werd aan de Colombiaan geretourneerd.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

Vrouw vrijgesproken van doden mede-flatbewoonster Zoetermeer

Het Haagse gerechtshof heeft op 7 oktober 2015 de door de rechtbank tot tien jaar celstraf veroordeelde vrouw voor de moord op de Zoetermeerse Yvonne Beer vrijgesproken. De verdachte ontving na afloop van de zaak schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming van bijna drie jaar.

Anders dan de rechtbank achtte het Hof, met de verdediging, onder meer de schoenzoolsporen in het bloed in de woning van het slachtoffer, in zeggingskracht beperkt, nu dergelijke muilen niet onder verdachte zijn aangetroffen en evenmin kan worden uitgesloten dat een andere dader in het spel is geweest (9 andere flatbewoners beschikten immers over gelijkend – niet onderzocht – schoeisel).

Ook valt niet geheel uit te sluiten dat een onbekende de woning van het slachtoffer is binnengedrongen (bij gebreke van een gecertificeerd slot of anti-inbraakslip op de voordeur en/of een kopie van de sleutel in omloop).

DNA-onderzoek op de plaats-delict heeft bovendien aanwijzingen opgeleverd dat in elk geval één onbekend gebleven man contactsporen op (de badjas van) het slachtoffer heeft achtergelaten. Van verdachte zijn in de woning van het slachtoffer daarentegen geen DNA- (of andere) sporen aangetroffen.

Evenmin zijn er getuigenverklaringen die de verdachte rechtstreeks in verband met het misdrijf kunnen brengen. Nu op basis van het dossier ook niet kon worden vastgesteld dat het slachtoffer vóór 20.45 uur is overleden, zijn de, volgens het Hof in strijd met de waarheid, afgelegde verklaringen van verdachte over haar gedragingen die avond bewijsrechtelijk niet van belang. Daar komt bij dat het dossier geen aanwijzingen bevatte dat verdachte zich in die tijdspanne – gezien het bloedspoorpatroon in de hal – heeft omgekleed en ontdaan van (bebloed) kleding en schoeisel. Elke aanwijzing van een geplande levensberoving, evenals elk motief, ontbreekt. Het Hof acht het voorts onwaarschijnlijk dat een verdachte, zoals zich laat aanzien, een heftig impuls gedreven misdrijf begaat en in staat is om vervolgens in een kort tijdsbestek alle sporen van dat misdrijf weg te maken. Vrijspraak volgde in hoger beroep. Door het OM is geen cassatieberoep ingesteld.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: arrest.

Vrijspraak ontvoering

In eerste aanleg is verdachte door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur voor medeplichtigheid aan een poging wederrechtelijke vrijheidsberoving van de zus van de medeverdachte.

Het OM eiste in hoger beroep een hogere taakstraf (80 uur) en de bewezenverklaring van een zwaardere variant, te weten: het medeplegen van een poging wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering).

Het Hof Den Haag sprak de verdachte vrij voor enige betrokkenheid bij de ontvoering. Het Hof was van oordeel dat er geen sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking  tussen verdachte en de mededader bij de poging ontvoering. Ook kon het Hof niet als vaststaand aannemen dat verdachte, toen hij de bus parkeerde, wetenschap had dat door de mededader zou worden gepoogd om zijn zus wederrechtelijk van haar vrijheid te beroven.  Het feit dat verdachte in de bus is blijven wachten tot de mededader was ingestapt en vervolgens rustig is weggereden, achtte het Hof, met de verdediging, onvoldoende om verdachte als medeplichtige te beschouwen. Vrijspraak volgde.

Vrijspraak bedreiging met vuurwapen en mishandeling van Haagse horeca-eigenaar

De rechtbank Den Haag sprak een verdachte vrij van het bedreigen met een vuurwapen (ter afpersing) en mishandelen van een Haagse horeca-eigenaar. De rechtbank was met de verdediging van oordeel dat de verklaringen van de aangever en diverse getuigen onvoldoende consistent, concreet en op punten (innerlijk) tegenstrijdig waren. Bij gebrek aan onafhankelijke getuigen bestond er teveel ruimte voor twijfel over wat er precies gebeurd was, zodat de verdachte door de rechtbank werd vrijgesproken, met toewijzing van het verzoek tot schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane hechtenis. Het andersluidende standpunt van de officier van justitie werd gepasseerd.

In hoger beroep één ton lagere betalingsverplichting en €113.000 ‘korting’ bij ontnemingsbedrag van ruim 4 ton (na verweten verduistering 6 ton)

In eerste aanleg is aan veroordeelde, voormalig bankmedewerker, de betalingsverplichting opgelegd van ruim € 413.000. Het OM vorderde aanvankelijk (terug)betaling van een ontnemingsbedrag van €625.000 wegens verduistering uit dienstbetrekking. Het Hof schatte het voordeel eveneens op ruim € 413.000, maar legde slechts de betalingsverplichting op van €300.000. Het Hof achtte op grond van de door de verdediging aangevoerde bijzondere omstandigheden termen aanwezig om een lagere betalingsverplichting op te leggen. In hoger beroep aldus een korting van €113.092,67 op het gevorderde ontnemingsbedrag, wegens schending van de redelijke termijn met twee jaar (korting €13.000), de beperkte verdiencapaciteit van de veroordeelde, de omstandigheid dat het genoten voordeel reeds is opgesoupeerd/uitgegeven, de verbroken relatie met de medeverdachte en het vooruitzicht op een dreigende financieel uitzichtloze toekomst, gezien de hoogte van het ontnemingsbedrag, terwijl veroordeelde een nieuwe maatschappelijke start heeft gemaakt.

Vrijspraak Maharishi sloop monumentaal klooster

In Vlodrop is in 2001 een beschermd monument, een voormalig klooster, gesloopt. Tegen de stichting Maharishi, grondlegger van de transcedente meditatie, was door de gemeente aangifte gedaan wegens overtreding van de Monumentenwet. De schatting van de schade liep in de miljoenen.

Mr. Van Stratum stond als advocaat de stichting bij. Weliswaar heeft de rechtbank Roermond de stichting in eerste aanleg veroordeeld, maar in hoger beroep is met succes vrijspraak bepleit. Mr. Van Stratum heeft daarbij aangevoerd, dat de stichting niet strafrechtelijk verantwoordelijk was voor de sloop. Het Hof Den Bosch ging, anders dan het OM, mee in dat pleidooi en heeft op 14 december 2006 de stichting Maharishi vrijgesproken. Er is geen cassatieberoep door het OM ingesteld.

Klik ‘hier‘ voor meer informatie in het artikel uit de Volkskrant.

Persoonsgericht fouilleren mag helemaal niet

vStratum2Michel van Stratum heeft een column in Crimesite geschreven over het persoonsgericht fouilleren op wapens. Bij persoonsgericht fouilleren wordt een bekende van de politie uitgekozen, die doorgaans een strafblad heeft. Hij concludeert dat dit onrechtmatig is omdat ze is gericht tegen specifieke personen en de politie die bevoegdheid niet heeft.

De politie gaat er ook bij het persoonsgericht fouilleren van uit dat meestal toestemming wordt gegeven (zogenaamd wordt altijd eerst “gevraagd”), omdat burgers niet durven te weigeren. Vragen staat echter niet vrij. Temeer omdat veel burgers hun rechten niet weten of de taal niet spreken. Het is machtsmisbruik die niet past in een rechtstaat.

Lees verder de column

Grotendeels vrijspraak verweten betrokkenheid drugslab

De rechtbank Noord Nederland heeft een chauffeur van vervoerde chemicaliën, verdedigd door mr. Van Stratum, grotendeels vrijgesproken bij de hem verweten actieve betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Drenthe. Deze zaak trok veel media-aandacht.

Er kon echter niet bewezen worden dat de chauffeur voor de busrit aanwezig is geweest op het terrein waar zich het drugslab bevond. Uit het dossier bleek ook niet van enige betrokkenheid bij de productie van amfetamine. Hij was slechts de chauffeur van de vrachtwagen waarin die dag de afvalstoffen en voorwerpen behorende bij het ontmantelde drugslab waren ingeladen. Deze vervoerde voorwerpen waren restafval en dat was niet bestemd voor de productie van synthetische drugs elders. Verdachte heeft zich aldus ook niet schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor een nieuw drugslab, zo voerde mr. Van Stratum aan.

De rechtbank was het eens met dat pleidooi.

(..) In het dossier zijn geen aanwijzingen voor een eventueel nieuw te vestigen drugslaboratorium elders. Ook kan niet worden aangetoond dat verdachte voornemens was om door de stoffen achterin de vrachtwagen te vervoeren een nieuw drugslab voor te bereiden dan wel te bevorderen (..),

zo overwoog de rechtbank.

Tijdens de uitspraak werd zijn cliënt direct op vrije voeten gesteld. Daarmee werd de strafeis van 18 maanden gevangenisstraf van de officier van justitie gepasseerd. Ook werd de eis van het OM tot herroeping van eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen (VI) grotendeels afgewezen. In plaats van de gevorderde 6 jaar VI werd door de rechtbank volstaan met slechts 6 maanden VI. Aangezien er hoger beroep is aangetekend, hoeft de cliënt van mr. Van Stratum niet meteen terug naar de gevangenis om alsnog die 6 maanden VI uit te zitten.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Man van soapster Amanda Balk vrijgelaten

Stavros T., de man van De Gouden Kooi-realityster Amanda Balk, bijgestaan door mr. Van Stratum zit niet langer in voorlopige hechtenis. De echtgenoot van Balk werd in september 2018 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het kweken van grote hoeveelheden hennep in drie verschillende woningen in Wassenaar. Het OM noemde de zaak zeer ernstig. In januari dit jaar legde hij een gedeeltelijke bekentenis af over zijn betrokkenheid bij de hennepplantages die waren aangetroffen in huizen die werden gehuurd op zijn naam. In afwachting van zijn proces zal hij niet langer vast blijven zitten. Michel van Stratum, verwacht voorlopig geen inhoudelijke behandeling van de zaak. “Dit gaat naar verwachting enige tijd duren. Er moeten nog een aantal getuigen worden gehoord.”

Voor bericht klik op media

Verdachte geschorst in megazaak cocaïne-import Rotterdam

Vier hoofdverdachten, waaronder een cliënt van mr. M. van Stratum, in een enorm onderzoek naar cocaïne-importen en mogelijk corruptie via de Rotterdamse haven zijn vrijdag op verzoek van de verdediging uit hun voorlopige hechtenis geschorst. De officier van justitie verzette zich fel tegen schorsing wegens de geschokte rechtsorde. De reden voor de rechtbank om tot schorsing over te gaan, is het trage verloop van het onderzoek. Zo moeten nog vele getuigen worden gehoord (waaronder ook in het buitenland) en afgeluisterde gesprekken worden uitgewerkt.

Voor meer informatie klik op: ‘Crimesite‘.

Rotterdammer geschorst in doodslagzaak op eigenaresse pizzeria

Een Rotterdammer is, na 3 maanden voorlopige hechtenis, geschorst in een geruchtmakende doodslagzaak op de eigenaresse van een pizzeria. De rechtbank schorste de Rotterdammer wegens zijn persoonlijke omstandigheden en omdat medisch onderzoek naar het causaal verband tussen de ‘aanval’ en het overlijden nog lange tijd gaat duren. Deze beslissing zorgde voor de nodige commotie bij de nabestaanden.

Klik voor meer informatie op: ‘Crimesite‘.

Verdachten groot onderzoek wapens en drugs op vrije voeten

De rechtbank in Haarlem heeft vier verdachten in een groot Frans-Nederlands-onderzoek naar de handel in wapens, cocaïne en wiet op vrije voeten gesteld. Mr Van Stratum, advocaat van een van beide Algerijnse hoofdverdachten, wist met succes schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te bepleiten. Het Openbaar Ministerie verzette zich er fel tegen. De rechtbank volgde echter het pleidooi van de verdediging.

Volgens advocaat Michel van Stratum wilde de rechtbank niet aan een verlenging van de hechtenis, omdat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling. Ondanks de geschokte rechtsorde is toch het voorarrest geschorst. Er moet door de rechter-commissaris nog een tiental getuigen worden gehoord, mogelijk ook in Frankrijk.

In Frankrijk en Nederland liep er van het begin van 2018 het opsporingsonderzoek “Mina” naar de handel in Kalasjnikovs naar Nederland en partijen cocaïne en wiet naar onder meer Frankrijk. De politie stelde vast dat op regelmatige basis Fransen naar Nederland kwamen om hier drugs te kopen. De recherche kwam terecht in een garage in Haarlem waar twee Kalasjnikov (AK-47) geweren bleken te liggen. De recherche luisterde duizenden telefoongesprekken af. De mannen werden afgelopen zomer aangehouden.

Aan het onderzoek ging anonieme criminele informatie van de TCI uit eind 2017 vooraf, over onder meer bewapening in verband met liquidatiedreiging van een van de beide broers en een 39-jarige medeverdachte uit Almere. Volgens de informant lag een zakelijk conflict in de onderwereld daaraan ten grondslag. Ook werd volgens de informant gehandeld in vuurwapens en brachten klanten de wapens ook voor onderhoud.

Voor het bericht, klik op media

Verdachte Rabobank-overvallen geschorst

De rechtbank in Roermond heeft, ondanks bezwaar van het OM, vier verdachten in de zaak van een aantal gewelddadige overvallen op klanten van de Rabobank naar huis gestuurd, omdat het onderzoek te lang gaat duren.

Eén van de mannen die op vrije voeten is gesteld is een voormalig medewerker van de Rabobank. Hij wordt ervan verdacht driemaal overvallers te hebben getipt, dat klanten grote contante geldbedragen hadden opgenomen. Vijf verdachten pleegden overvallen op Rabo-klanten in Rosmalen, Zundert en Venlo.

Michel van Stratum is advocaat van de Rabo-medewerker die op vrije voeten is gesteld:

“Wat nu blijkt is dat het systeem voor het screenen van medewerkers van de Rabobank in Brabant zo lek is als een zeef. Als ik vermogend zou zijn, wat ik niet ben, dan zou ik er geen klant willen zijn. Er worden mensen aangenomen die niet worden gescreend en die zomaar bij gevoelige informatie kunnen, bijvoorbeeld van bekende Nederlanders.”

Klik op Crimesite om meer te lezen over de zaak: ‘Crimesite‘.

18-jarige komt weg met 7 maanden in zware afpersingszaak

In een grote drugszaak omtrent het voorbereiden van een gijzeling, bedreiging en afpersing, na het verdwijnen van 1,3 ton cocaïne is een (destijds) minderjarige verdachte er vanaf gekomen met slechts zeven maanden jeugddetentie voor bedreiging. Vrijspraak volgde voor voorbereidingshandelingen voor gijzeling/afpersing.

De officier van justitie gaf op zitting aan dat zij nog nooit had meegemaakt, dat zo’n jonge verdachte in zo’n heftige zaak over een geschil van 25 miljoen in beeld kwam.

De verdachte uitte telefonisch ‘ernstige en grove bedreigingen’ en dwong de andere partij op die manier een telefoonnummer af te geven, aldus de rechtbank. Op een telefoontap is te horen:

“Maar als er niet wordt betaald, gaan we actie ondernemen, gaat het huis opgeblazen worden. Als er geen kinderen waren geweest, was jij al lang niet meer geweest op deze wereld. (…) Anders gaan er ongelukken gebeuren, ja. Anders gaat er een granaat naar binnen.”

In vergelijking met de opgelegde forse straffen tot 14 jaar bij de medeverdachten, liep cliënt met een kinderstrafje snel weer buiten.

Raadpleeg ‘Crimesite‘ voor meer informatie en/of klik op vonnis om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak ondanks DNA-match

De rechtbank sprak cliënt vrij van een woninginbraak, ondanks een DNA-match op een pet in de bosjes bij de woning. Dit (enkele) DNA-spoor vond de rechtbank, anders dan de officier van justitie, onvoldoende specifiek om daaruit de betrokkenheid van verdachte bij de woninginbraak af te leiden. Uit dit spoor blijkt immers niet dat verdachte ook in de woning is geweest. Vrijspraak volgde, conform pleidooi van de verdediging.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

OM niet-ontvankelijk in mega-heroïnezaak (54 kilo)

Het Openbaar Ministerie is door het Hof Den Bosch niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging. Zeker vijf ordners (met ruim 2300 pagina’s) van het politiedossier zijn zoekgeraakt als gevolg waarvan een rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van onderzoekshandelingen in het buitenland onmogelijk was. Het Hof was van oordeel dat het zoekraken van deze stukken een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde opleverde, waardoor het recht op een eerlijk proces tekort werd gedaan. Eerder werd de verdachte door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: ‘arrest‘.

Vrijspraak Ibogaïne-zaak

De rechtbank heeft een 44-jarige man vrijgesproken van het in hulpeloze toestand brengen of achterlaten en/of het benadelen van de gezondheid van het overleden slachtoffer.

Verdachte, die de Duitse taal machtig was, hielp een natuurgenezeres uit Kockengen als vrijwilliger met de vertaling en verzorging van patiënten die bij haar in behandeling waren. Van een nauwe en bewuste samenwerking of behandelrelatie was echter geen sprake. Verdachte beschikte evenmin over enige vorm van deskundigheid ten aanzien van ibogaïne.

Op 18 maart 2011 is verdachte uit bezorgdheid bij de Zwitser, die behandeld werd voor een verslaving aan codeïne en alcohol, in het hotel gaan kijken. Alhoewel de Zwitser in orde leek, is hij later die nacht de A2 opgelopen en dodelijk aangereden door een vrachtwagen. Hoewel uit verschillende verklaringen van hotelpersoneel volgt dat de Zwitser die bewuste avond op verschillende momenten een verwarde indruk zou hebben gemaakt, kon door de rechtbank niet worden vastgesteld dat verdachte hem opzettelijk in hulpeloze toestand heeft gebracht of achtergelaten noch dat het overlijden door verdachte is veroorzaakt. Verdachte was niet op de hoogte dat de Zwitser die avond nog een dosis ibogaïne tot zich had genomen. Mede omdat ook onbekend was of de Zwitser ten tijde van het ongeluk nog steeds hallucineerde, kon de rechtbank geen causaal verband tussen het achterlaten van de man in hulpeloze toestand en zijn dood vaststellen. Vrijspraak volgde.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

Schadevergoeding na sepot schietpartij Amsterdams café

Mr. Van Stratum stond een verdachte bij, die werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in een horeca-gelegenheid. De verdachte zat enkele maanden gedetineerd. Het sepotverzoek van de verdediging wegens onvoldoende bewijs, is uiteindelijk door de officier van justitie ingewilligd. Het OM verzette zich echter fel tegen het verzoek tot schadevergoeding, als gevolg van de ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis. De verdachte had zich op advies van mr. Van Stratum namelijk op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank Amsterdam was het eens met de verdediging, dat van een verdachte niet mag worden verwacht dat hij zijn onschuld aantoont en dat het zwijgrecht niet in de weg staat aan schadevergoeding. Er werd ongeveer €5000 aan schadevergoeding uitgekeerd.

Klik op vonnis om de uitspraak met overwegingen te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak seksuele handelingen met onmachtige

Verdachte werd in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan 10 voorwaardelijk voor de subsidiair tenlastegelegde verkrachting van een onmachtige.

In hoger beroep is de zaak door Advocatenkantoor Van Stratum overgenomen en werd de verdachte vrijgesproken. Het OM eiste wederom eenzelfde strafoplegging, maar dan voor het primair tenlastegelegde (verkrachting). Alhoewel het Hof Amsterdam van oordeel was dat op grond van de bewijsmiddelen in het dossier kon worden bewezen dat de tenlastegelegde seksuele handelingen tussen de verdachte en aangeefster hebben plaatsgevonden, kon op grond van de inhoud van het dossier echter niet worden vastgesteld, dat daarbij sprake is geweest van (bedreiging met) geweld of dwang noch dat aangeefster leed aan een psychische stoornis en daardoor t.a.v. de seksuele handelingen geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam was (en dat de verdachte dat wist).

In het dossier waren weliswaar aanwijzingen te vinden met betrekking tot de verstandelijke vermogens van aangeefster, bijvoorbeeld dat zij traag van begrip was, langzaam leerde en dat haar geestelijke vermogens aan de lage kant waren. Een tweetal geschriften die uiteenlopende mededelingen over haar IQ bevatten en de verklaringen van haar moeder, zusje en getuige X daarover waren volgens het Hof echter niet voldoende om objectief vast te stellen dat bij aangeefster destijds ondubbelzinnig sprake was van een zodanige gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. In het dossier bevond zich ook geen enkel actueel rapport van een deskundige waarop deze conclusie gebaseerd zou kunnen worden, zodat het Hof verdachte vrijsprak van het tenlastegelegde, met toekenning van schadevergoeding  voor de ten onrechte ondergane bijna 700 dagen voorarrest. Er is door het OM geen rechtsmiddel van cassatieberoep ingesteld ‘s Hofs arrest.

Vrijspraak ontucht tiener en niet-ontvankelijk verklaring vordering benadeelde partij van €18.000

De rechtbank Alkmaar sprak een verdachte vrij voor het jarenlang misbruiken van een tiener. Van 1998 t/m 2002 zouden ontuchtige handelingen met de tiener zijn gepleegd (tussen zijn 12e en 15e levensjaar), waarvan pas 17 jaar later aangifte werd gedaan.

Ondanks de verzochte bewezenverklaring van de officier van justitie tot een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden, werd de aangifte naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ondersteund door overig bewijs. Vrijspraak volgde met niet-ontvankelijk verklaring van de vordering benadeelde partij van bijna €18.000. Tegen dit vonnis is geen rechtsmiddel van hoger beroep door het OM aangewend.

Nieuw proces in wapenarsenaalzaak

De Hoge Raad casseerde en verwees een megazaak van mr. M. van Stratum, waarbij sprake was van een groot wapenarsenaal, terug naar het Hof Den Haag voor een nieuwe behandeling. Het eerdere oordeel van het Hof dat sprake was geweest van bewustheid bij verdachte omtrent de aanwezigheid van het wapenarsenaal in een gehuurde kelderbox, was onbegrijpelijk. Ter terechtzitting was eerder betoogd, dat de aangetroffen wapens en munitie niet in het zicht lagen en dat ook anderen dan de verdachte over een sleutel van de kelderbox  waar de wapens en munitie zijn aangetroffen beschikten. Het was dus goed mogelijk dat een ander dan verdachte verantwoordelijk was voor het wapenarsenaal en dit voorhanden heeft gehad.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: ‘arrest‘.

Haage tramschreeuwer gaat vrijuit

Een verwarde Haagse cliënt van mr. Van Stratum legde het gehele tramverkeer in Den Haag plat door op het perron te schreeuwen dat hij een vuurwapen bij zich had. Vervolgens werd hij ten overstaan van veel publiek met getrokken vuurwapens door de politie aangehouden. De man bleek echter geen vuurwapen bij zich te dragen doch werd wel aangehouden. Vanwege gebrek aan bewijs werd hij later vrijgelaten en zijn zaak werd door de officier van justitie geseponeerd.

Klik op ‘mediabericht’ voor meer informatie: ‘mediabericht’.

“Een rots in de branding bij geruchtmakende zaken”

Heroïne(tapijten)zaak gaat als een nachtkaars uit

Een verdachte die werd verweten ruim 16 kilo heroïne, verstopt in tapijten, binnen het grondgebied van Nederland te hebben gebracht en/of verkocht, werd vrijgesproken door de rechtbank Den Haag. De officier van justitie eiste tegen verdachte, die werd gezien als brein van de operatie, 5 jaar gevangenisstraf en de tenuitvoerlegging van een oude celstraf.

De rechtbank sprak verdachte vrij, conform het pleidooi van de verdediging, omdat niet kon worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de heroïne die in tapijten verborgen zat. Verdachte zou slechts telefonisch contact met de medeverdachte hebben gehad om haar te helpen bij het vinden van een opslagplaats voor de lading tapijten van circa 100 kilo. Het dossier bevatte evenmin ondersteund bewijs voor de verklaring van de medeverdachte dat verdachte degene zou zijn geweest die haar heeft verzocht het bewuste bedrijf op te zetten en de tapijten van het vliegveld op te halen. Het enkele feit dat bij verdachte een plastic tas is aangetroffen met documenten over andere, door de medeverdachte opgezette, bedrijven, is daarvoor naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende. Vrijspraak volgde evenals afwijzing van de vordering tenuitvoerlegging van een oude straf. De verdachte ontving schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis.

Zie ‘mediabericht‘ voor meer informatie.

Niet kaalgeplukt na criminele hennepwinst van bijna 3 ton

De rechtbank heeft in een omvangrijke hennepzaak het te ontnemen verkregen voordeel van bijna €285.000 (uit 12 hennepoogsten) op nihil gesteld, omdat uit onderzoek bleek dat het faillissement van verdachte als privépersoon en de rechtspersonen waarvan verdachte bestuurder was, op dat moment nog niet was afgewikkeld. Het totaal aan vorderingen in deze faillissementen bedroeg meer dan € 2.000.000,-.

Gelet op de omstandigheid dat de aangetroffen activa volstrekt onvoldoende waren om deze vorderingen te voldoen, zal te zijner tijd het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten en zal verdachte gehouden blijven deze vorderingen te voldoen. Op grond daarvan oordeelde de rechtbank dat verdachte geen draagkracht had en dat in de toekomst naar verwachting ook niet zou krijgen. Nihil stelling van het te ontnemen bedrag volgde, waardoor het OM met lege handen achterbleef.

Voor de volledige uitspraak, klik ‘hier‘.

Haagse gasexplosie-zaak: OM niet-ontvankelijk

Mr. Van Stratum is gevolgd in het ter terechtzitting gevoerde preliminaire verweer, waarbij hij zich op het standpunt stelde, dat het OM niet-ontvankelijk diende te worden verklaard in de vervolging wegens inbreuk op het verschoningsrecht.

De rechtbank overwoog dat met geheimhouders getapte gesprekken kennelijk ten onrechte zeer geruime tijd (ongeveer 1 jaar) deel hebben uitgemaakt van het procesdossier. Wellicht bevonden zich nog één of meer van deze gesprekken in het dossier.

Niettemin was de rechtbank, nu genoemde gesprekken en overige weggevallen stukken ontbraken, niet in staat te toetsen in hoeverre genoemde gesprekken richtinggevend zijn geweest voor het onderzoek. De rechtbank zag geen andere mogelijkheid dan het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Later is deze beslissing door het Haagse Hof vernietigd. Verdachte werd echter vrijgesproken en ontving schadevergoeding.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak loverboyzaak

De rechtbank was met mr. M. van Stratum, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat niet is komen vast te staan dat verdachte met het oogmerk van uitbuiting het slachtoffer heeft geworven, vervoerd of gehuisvest. Evenmin was komen vast te staan dat verdachte het slachtoffer zou hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie.

Van een ongelijkwaardige machtsverhouding dan wel dwang – kenmerkend voor zogenaamde “loverboy-praktijken” – tussen enerzijds verdachte en zijn medeverdachte en anderzijds het slachtoffer was naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest. Er is niet gebleken dat het slachtoffer door toedoen van verdachte en zijn medeverdachte tegen haar wil in de prostitutie is gaan werken.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Verdachte(n) vrij in Pumerlandmoorden

Verdachten in het onderzoek van de geruchtmakende drievoudige moord (die verband houden met de productie van wiet) in Purmerland zijn op vrije voeten gesteld.

Een pas later op verdenking van de moorden aangehouden verdachte, bijgestaan door mr. Van Stratum, bleek al snel niet verder vervolgd te worden voor betrokkenheid bij de liquidaties. De verdachte was ten onrechte in deze moordzaak aangehouden.

De aanvankelijke verdenking van betrokkenheid bestond alleen uit een anoniem bericht van de Criminele Inlichtingeneenheid en het telefonische contact met enkele andere verdachten. De verdachte werd later slechts verder vervolgd voor minder ernstige feiten.

Zie voor meer informatie: ‘mediabericht’.

Geen straf na brandstichting kas

Verdachte werd aanvankelijk brandstichting in een kas verweten, met ongeveer 2 miljoen bedrijfsschade tot gevolg. Na getuigenverhoor in aanwezigheid van de verdediging is alsnog ontlastend verklaard. Als gevolg daarvan paste de officier van justitie de tenlastelegging aan. Het aanvankelijke ernstige verwijt ‘opzettelijke brandstichting’ werd gewijzigd naar openlijke geweldpleging.

Ondanks bewezenverklaring van openlijke geweldpleging tegen goederen (bosperceel en goederen die gebruikt zijn om kampvuur aan te maken en houden), volgde echter geen strafoplegging. De rechtbank was van oordeel dat het opleggen van een straf – 15 maanden na het stoken van een aanzienlijk kampvuur en het verbranden van materiaal langs een fietspad –  geen strafrechtelijk doel meer diende. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel volgde.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Bloedbad om minder dan een kilo coke

Een geruchtmakende dodelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn, met wilde achtervolgingen in woonwijken, was het gevolg van een ruzie om een partij cocaïne.

Mr. Van Stratum stond één van de verdachten bij, die zelf zwaar gewond is geraakt als gevolg van de schietpartij. Na diverse getuigenverhoren bij de rechter-commissaris is de tenlastelegging teruggebracht naar betrokkenheid bij een rip-partij coke en overtreding van de Opiumwet. De rechtbank legde aan de verdachte een relatief geringe gevangenisstraf op, in tegenstelling tot zeer langdurige gevangenisstraffen voor een aantal medeverdachten.

Voor meer informatie zie het volgende ‘mediabericht‘.

Handjeklap DEA en Nederlandse politie?

Mr. Van Stratum stond één van de hoofdverdachten in een geruchtmakende heroïnezaak bij de rechtbank Amsterdam bij. Er stonden grote belangen op het spel, mede als gevolg van betrokkenheid van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). De hoofdrolspeler was een beruchte Iraniër, die destijds de bewuste heroïne, afkomstig van de Taliban uit Afghanistan, verkocht. Opmerkelijk genoeg was deze hoofdverdachte vroegtijdig op vrije voeten gesteld en niet als verdachte in deze zaak gedagvaard. Mogelijk lag ‘plea bargaining’ daaraan ten grondslag. Advocaten Michel van Stratum en Cees Korvinus, die twee van de zes verdachten in de zaak bijstonden, hadden echter grote twijfels over de rechtmatigheid van dit opsporingsonderzoek. Zij wezen de rechtbank op een eerder artikel dat op Crimesite was verschenen, waarbij  een bron uit het drugsmilieu aangaf dat de zaak een ‘handjeklap’ was tussen de DEA, de toenmalige Nationale Recherche en de politie in Roemenië. Het verzoek tot verhoor van de Iraanse hoofdverdachte werd door de rechtbank toegewezen. Diens getuigenverhoor bleef echter uit, aangezien geweigerd werd daaraan medewerking te verlenen. Vanwege de kennelijke deal in Amerika en diens weigering was zijn verhoor ook niet af te dwingen.

Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar het volgende mediabericht op ‘Crimesite‘.

Italiaanse justitie blundert in zaak Haagse pizzabaas

De in Italië tot 18 jaar veroordeelde en naar Nederland gevluchte cliënt van mr. Van Stratum, tevens eigenaar van een internationaal bekend Haags restaurant, is jarenlang door justitie in Nederland ongemoeid gelaten. Mr. Van Stratum bepleitte met succes in 2007, na de aanhouding en verzochte uitlevering door Italië, na drie dagen de schorsing van zijn cliënt onder betaling van een borgsom. Vervolgens hoorde de pizzabaas ruim 8 jaar niets meer van de Italiaanse justitie. Een nieuw verzoek om uitlevering bleef uit. Pas na 8 jaar werd justitie in Italië wakker en beweerde ‘out of the blue’ dat hij onvindbaar zou zijn, terwijl hij openlijk in Den Haag woonde en aldaar restauranthouder was. Menig politie- en ambassadepersoneel prikte daar altijd vrolijk een vorkje mee. De inmiddels bejaarde restauranthouder werd vervolgens aangehouden en in een ‘geheim’ proces zijn straf teruggebracht tot 12 jaar gevangenisstraf. De wegen van justitie in Italië zijn kennelijk ondoorgrondelijk.

Klik op ‘mediabericht’ om het achterliggende nieuwsbericht te lezen: ‘mediabericht’.

Vrijspraak aanranding na drankgelag

De rechtbank Den Haag was met mr. Van Stratum van oordeel dat niet kon worden vastgesteld, dat de ontucht c.q. aanranding zich heeft voorgedaan. Door een beperkt aantal van de aanwezigen was slechts een verklaring afgelegd over de situatie ten tijde van het betreffende weekend. Twee van de drie gehoorde getuigen hebben verklaard iets  te hebben gezien. Niet alleen waren de verklaringen van deze getuigen pas geruime tijd na het weekend afgelegd, ook strookten de waarnemingen van de getuigen op relevante punten niet met hetgeen door het slachtoffer in de aangifte was weergegeven. Voor zover al wettig kon worden vastgesteld dat gedragingen met een seksuele lading hebben plaatsgevonden, kon naar het oordeel van de rechtbank op basis van dit uiterst summiere bewijs worden vastgesteld dat aangeefster tot het dulden van deze handelingen was gedwongen.

De rechtbank woog bij dit oordeel mee dat ten tijde van het aan verdachte verweten handelen vrijwel alle aanwezigen onder invloed van alcohol hebben verkeerd, zodat vrijspraak volgde wegens gebrek aan overtuigend (en) wettig bewijs.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak opzet aanwezigheid heroïne in koffer

Het Haagse Hof sprake een verdachte vrij van opzet op het aanwezig hebben van een hoeveelheid heroïne in een koffer. De koffer met heroïne werd aangetroffen in de woning van verdachte en haar echtgenoot. Het Hof achtte van belang dat de koffer, zonder dat verdachte dit wist, door haar toenmalige echtgenoot het huis is binnengebracht. Tegen verdachte is desgevraagd verteld dat de koffer afkomstig was van een vriend van haar echtgenoot en hij wegens diens verhuizing op deze koffer moest passen. Verdachte kon en mocht op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de aanwezigheid van de koffer in de woning. Eerdere verklaringen van verdachte zijn uitgesloten voor het bewijs nu verdachte niet op haar consultatierecht (recht op een advocaat) is gewezen. Vrijspraak volgde nu van opzet van verdachte op de aanwezigheid van heroïne niet was gebleken.

Geen gevangenisstraf voor ongewenst verklaarde vreemdeling

De Hoge Raad is ‘om’ gegaan in een zaak van mr. Van Stratum.

Rechters mogen volgens de Hoge Raad ongewenst verklaarde vreemdelingen niet (langer) zomaar een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Zij moeten volgens het hoogste rechtscollege eerst grondig nagaan of de uitzettingsprocedure zorgvuldig is doorlopen. Met andere woorden: ongewenste vreemdelingen mogen geen gevangenisstraf ondergaan voordat alle middelen zijn uitgeput om te komen tot uitzetting (vrijwillig of gedwongen). Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak van een 49-jarige vreemdeling, van wie niet duidelijk was of hij de Algerijnse, Franse of Palestijnse nationaliteit bezat. De man weigerde medewerking aan vertrek, met als gevolg een veroordeling tot 4 maanden gevangenisstraf wegens illegaal verblijf door het Hof Den Haag. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen voor een nieuw proces.

Klik op ‘mediabericht’ voor meer informatie: ‘mediabericht’.

(Ex-)vrouw Lange Frans geschorst in vuurwapenzaak

De inmiddels ex-echtgenote van Lange Frans en haar moeder werden zondagavond gearresteerd toen ze op weg waren naar Baas B. wegens een zakelijk geschil. In de auto werd een geladen pistool aangetroffen. Mr. Van Stratum heeft Daniëlle wegens haar ‘persoonlijke omstandigheden’ bij de rechter-commissaris geschorst gekregen.

Klik op ‘mediabericht’ om het hele artikel te lezen: ‘mediabericht‘.

Van Stratum over te kort schietende toezicht op inhoud CIE-registers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een dwangsom van €150.000 opgelegd aan politie-eenheid Midden-Nederland, als deze eenheid het register van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) niet opschoont. Na onderzoek van het CBP kwam vast te staan dat de CIE van dit politiekorps gegevens over zware criminelen te lang bewaarde.

De CIE moet zich houden aan strenge wettelijke eisen, omdat informatie niet altijd betrouwbaar is en mensen mogelijk onterecht verdachte maakt. De conclusie van het CBP kan gevolgen hebben voor rechtszaken.

Advocaat Michel van Stratum, voorheen werkzaam als toezichthouder CIE bij het CBP, acht het zorgwekkend dat de inhoud van de CIE-registers opnieuw onder de maat blijkt te zijn.

“Als de CIE-informatie onjuist, te gedateerd of onrechtmatig verkregen is, en het interne toezicht op de inhoud te kort schiet, besmet dat het vervolgtraject van grote onderzoeken en raakt dat de niet-ontvankelijkheid van het OM”, aldus mr. Van Stratum.

Van Stratum wijst erop dat er plannen zijn om de politie binnenkort weer met criminele burgerinformanten te laten werken.

“Als het toezicht op de CIE, en daarmee op dubieuze informanten tekortschiet versterkt dat de problemen. Want wie controleert de informant of infiltrant? Strafrechters zijn bovendien steeds minder bereid de verdediging de ruimte te geven om de chef van de CIE of een tactisch teamleider te horen over de integriteit van de opsporing. Dan zijn we niet ver verwijderd van een politiestaat. De kans op schandalen neemt ook toe, als die al aan de oppervlakte komen.”

Zie voor meer informatie het volgende ‘mediabericht‘.

Advocatenkantoor Van Stratum diervriendelijk

Het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien. De dierenriem kent twaalf tekens. Bij Advocatenkantoor Van Stratum zagen 12 eendenkuikens het licht. Een bijzondere geboorte in de tuin van ons advocatenkantoor. Daar heeft een moedereend maar liefst twaalf eieren uitgebroed. De eendjes weten kennelijk wel waar het brood te vinden is.

Klik op ‘mediabericht’ om het hele artikel te lezen: ‘mediabericht’. 

Start typing and press Enter to search