Algemene voorwaarden

Artikel 1: Advocatenkantoor Van Stratum
1.1
De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan met
mr. M. van Stratum handelende onder de naam
‘Advocatenkantoor Van Stratum BV’ (hierna: ‘AvS’). AvS
stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat
uit te oefenen, een en ander in de meest
ruime zin.

1.2
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van
opdrachtgevers van AvS.

1.3
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet
slechts gemaakt ten behoeve van AvS, maar ook
ten behoeve van alle andere personen die voor AvS
werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij
de uitvoering door AvS van enige opdracht zijn
ingeschakeld, respectievelijk voor alle personen
voor wier handelen of nalaten AvS aansprakelijk
zou kunnen zijn.

Artikel 2: De overeenkomst
2.1
Een opdracht komt tot stand met AvS als zodanig.
Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is
dat de opdracht door een bepaalde persoon zal
worden uitgevoerd.

2.2
De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd
geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407
lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt
voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een
opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

2.3
Het staat AvS vrij verleende opdrachten onder de
verantwoordelijkheid van het kantoor door de door het
kantoor aan te wijzen eventuele personeelsleden te
laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling
van derden. Het staat AvS vrij indien noodzakelijk,
onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden
in rechte te treffen.

2.4
De opdrachtgever vrijwaart AvS en de hulppersonen van het
kantoor tegen vorderingen van derden, die stellen schade
te hebben geleden door of verband houdende met door
AvS ten behoeve vande opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van AvS.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1
Indien de uitvoering van een opdracht door AvS leidt tot
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt
zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de terzaketoepasselijke door AvS afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald.

3.2
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
de in artikel 3.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van
EUR 5.000 of indien het in totaal door AvS in rekening
gebrachte en reeds voldane honorarium in de
desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een
maximumvan EUR 10.000.

3.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden
geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Inschakeling van derden
4.1
De keuze van de door AvS in te schakelen derden zal,
waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden
in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van
de nodige zorgvuldigheid. AvS is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of
grove schuld van AvS.

4.2
Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband
met een uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever
willen beperken, gaat AvS er vanuit en bevestigt het
kantoor zonodig bij dezedat alle aan het kantoor gegeven
opdrachten vande opdrachtgever de bevoegdheid inhouden
om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens
de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: Honorarium en verschotten
5.1
De kosten van uitvoering van de opdracht door AvS
omvatten het eigenlijke honorarium en de zogenaamde
verschotten.

5.2
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is
overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit,
wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede
tijd en de voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
Het honorarium wordt vermeerderd met de BTW-kosten
die AvS namens opdrachtgevers aan derden voldoet, welke
separaat in rekening worden gebracht. Een percentage
van 8% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter
dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder
algemene kantoorkostenvallen niet slechts kosten zoals
papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten,
maar ook alle overige kosten die verband houden met
de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten
die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de
Orde van Advocaten.

5.3
Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door AvS
periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt
vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het
financiële belang en de mate van spoedeisendheid die
met de opdracht is gemoeid.

5.4
AvS heeft het recht het door het kantoor gehanteerde
basisuurtarief en de door het kantoor gehanteerde
reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te
wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt
van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt
binnen drie maanden na het tot stand komen van
de opdracht tussen AvS en de opdrachtgever, heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de
dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan
de opdrachtgever is toegezondenna de verhoging van het
basisuurtarief en/of voormeldde reiskostenvergoeding.

5.5
De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten
die in het kader van de opdracht door AvSten behoeve
van de opdrachtgever zijn betaald(zoals griffierecht,
deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels).
Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten zoals
onder 5.2 uiteengezet.

5.6
Betaling van declaraties van AvS dient, zonder opschorting
of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar
van de opdrachtgever zijn AvS en de Stichting Derdengelden
van voornoemd kantoor gerechtigd voor of van de
opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen
met of aan te (doen) wenden ter betaling van
hetgeen de opdrachtgever aan AvS verschuldigd is.

5.7
AvS kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen
alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden
aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van
de opdracht verrekend.

5.8
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met
de invordering van declaraties, met een minimum van het
te incasseren bedrag, komen voor rekening van de
opdrachtgever. Kosten van door de verdediging opgegeven
getuigen en deskundigen en van ingeschakelde tolken en
vertalers komen voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij deze kosten van overheidswege worden vergoed.

5.9
De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren
proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de
opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate)in
het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 6: Archivering
6.1
Het in verband met een opdracht gevormde dossier door
advocaten van AvS zal gedurende 5 jaar worden bewaard,
waarna het zal worden vernietigd.

Artikel 7: Diverse onderwerpen
7.1
Op de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en
AvS is Nederlands recht van toepassing.

7.2
Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de
rechtbank in het arrondissement waar AvS is gevestigd.
Niettemin heeft AvS het recht om geschillen aan de
bevoegde rechter van de woonplaats van de
opdrachtgever voor te leggen.

Start typing and press Enter to search